جمعيت خيريه قلبهاي سبز  

انتشارات فروزش  

ساماندهي اطلاعات نارمند  

ليتوگرافي نگين فيلم

http://www.neginfilm.com

انجمن علمی طب اورژانس ایران

 

مؤسسه چاپ هزار رنگ

 

مؤسسه درمانگر  

www.darmangarins.com  

شرکت غزال پزشکي  

شرکت پرداخت الکترونيک سامان 

انتشارات دانشگاه علوم پزشکي تبريز 

http://researchvice.tbzmed.ac.ir/ 

مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي 

اداره آموزش مداوم جامعه پزشکي

 http://cme.tbzmed.ac.ir

موسسه سلامت و توسعه پزشکي 

http://www.irancme.com

موسسه آرين چاپ

http://www.arianchap.ir

تیم تحقیقاتی طب اورژانس

 

انتشارات آموزش و ترويج کشاورزي

 

مرکز کشوري مديريت سلامت